Kontakta CITY HOTEL, Familjen Ericsson

Information till kunder om GDPR

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Information till kunder
Som kund hos CITY HOTEL, Familjen Ericsson (nedan ”företaget”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
MKLP Hotell AB, CITY HOTEL, Familjen Ericsson 556444-0104. [ ]
Västra Storgatan 25; 553 15 JÖNKÖPING
lars@cityhotel.se eller 036-719280


För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta företaget/dataskyddsombudet på lars@cityhotel.se
Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund
Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta info@cityhotel.se

Överföring av uppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land
Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring
Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad
När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:
- Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
- Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
- Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
- Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
- När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta företaget/dataskyddsombudet på lars@cityhotel.se

Säkerhet
Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt
Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

Information to customers
As a customer at CITY HOTEL, the Ericsson family ("the company"), certain personal data are collected and processed in different ways. Below is information about the treatment and your rights as registered.

Personuppgiftsansvarig
Responsible for processing personal data is:
MKLP Hotell AB, CITY HOTEL, The Family Ericsson 556444-0104. []
Västra Storgatan 25; 553 15 JÖNKÖPING
lars@cityhotel.se or 036-719280


For further information about the company's handling of personal data, please contact the company / data protection officer at lars@cityhotel.se
If you have comments on how the company handles your personal information, you have the opportunity to turn to the Data Inspection.

Purpose of treatment and legal basis
As a customer of the company, your data is processed to the extent that it is necessary to manage the customer relationship and to enable the company to fulfill its obligations towards you. In addition, the information is used to enable the company to offer customized offers to you as a customer. The treatment is based on the agreement or customer relationship that occurs in, for example, an order that the customer makes at the company. Marketing is sent to you as a customer based on either an explicit consent or a balance of interests conducted by the company.

All treatment based on customer's consent may revoke the customer at any time without explanation by contacting info@cityhotel.se

Data transfer
The information may be disclosed to authorities as provided for by law, to any partners providing support services to the company, such as IT services, in the manner and to the extent necessary for the company to fulfill its obligations to you as a customer as well as for marketing purposes.

Transfers to third countries
The company strives not to transfer data to a country or company located outside the EU / EEA. Should there be a need for such a transfer, the company will take appropriate safeguards to best protect our customers' personal data.

Storage and thinning
The customer's personal data will be retained as long as the customer relationship persists and then the time required or permitted in accordance with applicable laws and practices.

Your rights as registered
When the company collects and processes your personal information, you have certain rights. You are entitled to:
- Request an extract of the personal data the company treats and how they are treated;
- Request correction of possible incorrect information;
- Request to be deleted. However, this can only be done provided that the company is not entitled to retain the data on any other legal basis;
- request that treatment be restricted in certain circumstances, eg Meanwhile, a question of whether data is correct or not investigated; and
- When the data protection regulation begins to apply, use the right to data portability.

For questions regarding the handling of your personal information, please contact the company / data protection officer at lars@cityhotel.se

Security
The company undertakes appropriate technical and organizational information security measures to prevent and limit risks associated with the disclosure of personal data such as unauthorized access, disclosure, abuse, alteration and destruction. Only authorized personnel bound by privacy have access to identifiable personal data.

Other
The company's websites may contain various blogs, forums, wikis, and other social media applications or services that allow you to share content with other users (collectively "Social Media Applications.") Any personal information or other information you contribute to any Social Media- Application can be read, retrieved and used by other users of this Social Media application over which we have little or no control. Therefore, we do not accept liability for any other user's use or misuse of information that you have contributed to in any Social Media Application

Kontakta oss

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.